2011. július 27., szerda

Telephelyfejlesztés a régiókban

Pályázat célja: A mikro, kis-, és középvállalkozások infrastruktúrájának fejlesztése; működési helyszínül szolgáló telephely modernizációja, bővítése, új telephelyek kialakítása, telephelyek kihasználtságának növelése, ezáltal a foglalkoztatottsági szint megtartása, növelése.
Részcélok:
·   „A” Beruházási típusú fejlesztés KKV- k részére
·   „B” Nem beruházási típusú fejlesztés mikro-vállalkozások részére
Pályázók köre: A pályázati kiírás „A” részcéljára mikro-, kis- és középvállalkozások, a „B” részcélra mikro – vállalkozások, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt:
  1. Jogi személyiségű vállalkozás
  2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás
  3. Egyéb vállalat
Konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség.
Támogatás összege:

Igényelhető
támogatás összege
„A”részcél esetén
„B”részcél esetén

Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
DAOP-1.1.1/E-11
10 millió Ft
100 millió Ft
5 millió Ft
20 millió Ft
DDOP-1.1.1/D-11
ÉAOP-1.1.1/D-11
KDOP-1.1.1/C-11
KMOP-1.5.3/C-11
NYDOP-1.3.1/D-11
ÉMOP-1.1.1/F-11
10 millió Ft
150 millió Ft

Önrész: A regionális beruházási támogatással megvalósítandó projektekhez az elszámolható költség minimum 25 %-ának megfelelő mértékű, minden állami támogatástól mentes önerőt szükséges biztosítani.
Előleg: Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.
Támogatás mértéke:
A projekt megvalósításának helyszíne
Támogatás maximális mértéke*


Mikro- és
kisvállalkozás
Középvállalkozás
Közép-Magyarország
Budapest
30%
20%
Pest megye
40%
40%
Pest megye hátrányos helyzetű kistérsége**
50%
40%
Közép-Dunántúl
50%
50%
Nyugat-Dunántúl
50%
40%
Dél-Alföld
Leghátrányosabb helyzetű
kistérségek**
50%
50%
Dél-Dunántúl
60%
60%
Észak-Alföld
Észak-Magyarország

További információk:
Themis Iroda Kft.
Tel.: 30/205-5653

Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Kódszám:GOP-2011-3.4.1

Pályázat célja: Olyan alkalmazás szolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS), mint szolgáltatást nyújtanak a kis-és középvállalkozások számára. Ezzel elérhetővé válik a KKV szektor számára, hogy működésüket, külső és belső folyamataikat olyan informatikai alkalmazásokkal támogassák, amelyek növelik hatékonyságukat, termelő képességüket.

Pályázók köre:
a) Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1.1 fejezete alapján
aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
Amennyiben a pályázó nem rendelkezik lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a projekt benyújtását megelőző hónapban állományi létszáma legalább egy fő volt.

A támogatás összege: Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
-    minimum: 30.000.000 Ft,
-    maximum: 250.000.000 Ft,

Továbbá a támogatás összege nem haladhatja meg a pályázatban az A.5.1. pontja szerint (A pályázónak vállalnia kell a projekt befejezési évét közvetlenül követő 5. üzleti év végére a KKV-ban kiszolgált átlagos felhasználók számával és a KKV által igénybevett átlagos alkalmazások (modulok) számával súlyozott, szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások számát.) vállalt indikátor érték 850.000,-Ft összeggel való szorzatának az összegét.

A támogatás intenzitása: Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 40 %-a.
További információk:
Themis Iroda Kft.
Tel.: 30/205-5653

Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára.

Kódszám:TÁMOP-2.1.3.B-11/1
Pályázat célja: A pályázat a közepes méretű vállalatok projektjeit támogatja, amelyek az Új Széchenyi Terv kiemelt ágazataihoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési, beruházási támogatást nyertek, és a beruházás lebonyolításával kapcsolatban konkrét képzési igényük merül fel.
A pályázat keretében szakmai képzésekre – amennyiben azok az Új Széchenyi Tervben támogatott pályázatban foglalt beruházáshoz kapcsolódnak –, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzésekre (pénzügyi, számviteli, adó stb.), idegen nyelvi képzésekre, számítástechnikai, informatikai képzésekre lehet pályázni.
A konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.
Pályázók köre: A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett gazdaságfejlesztési, beruházási pályázat tárgyában támogatói döntésről szóló értesítéssel rendelkezzen.
Az alábbi, devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő szervezetek pályázhatnak:
·   jogi személyiségű vállalkozások
·   jogi személyiség nélküli vállalkozás, kivéve a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe
·   non-profit gazdasági társaság
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Középvállalkozásnak minősül egy vállalkozás, amely minimum 50, de 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfő összegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót.
Támogatás összege: A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 1 millió Ft és maximum 50 millió Ft lehet.
A támogatás intenzitása:
Amennyiben a pályázó csekély összegű támogatásként igényli a támogatást, úgy az intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható költség maximális intenzitással támogatható. A támogatási intenzitás mértéke csekély összegű támogatás esetén 100%.
Amennyiben a pályázó nem jogosult a de minimis támogatás igénybevételére:
A maximális támogatási intenzitás általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a, speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a.
Ez az intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:
a) 10 százalék ponttal a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén,
b) 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozásoknak nyújtják.
Tehát speciális képzés esetén a maximális támogatási intenzitás 45%, míg általános képzés esetén 80% lehet.
Az önrészbe nem számolható bele az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás.
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.
További információk:
Themis Iroda Kft.
Tel.: 30/205-5653

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára

Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-11/1
Pályázat célja: A pályázat olyan mikro- és kisvállalatok projektjeit kívánja támogatni, amelyek az Új Széchenyi Terv kiemelt célterületeihez (egészségipar, zöld gazdaság, otthonteremtés, építőipar, közlekedés) kapcsolódóan gazdaságfejlesztési támogatást nyertek, és a beruházással kapcsolatban konkrét képzési igényük merül fel.
Pályázók köre: A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó az Új Széchenyi Terv keretében 2011 és 2013 között meghirdetett gazdaságfejlesztési, beruházási pályázat tárgyában támogatói döntésről szóló értesítéssel rendelkezzen.
Az alábbi, devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő szervezetek pályázhatnak:
·   jogi személyiségű vállalkozások
·   jogi személyiség nélküli vállalkozás, kivéve a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe
·   non-profit gazdasági társaság
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfő összegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10-nél több, 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfő összegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.
A támogatás összege:
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: maximum 5 millió Ft. Az elnyerhető támogatás alsó határára nincs korlátozás.
(A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatásban) részesül.)
A támogatás intenzitása:
Amennyiben a pályázó csekély összegű támogatásként igényli a támogatást, úgy az intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható költség maximális intenzitással támogatható. A támogatási intenzitás mértéke csekély összegű támogatás esetén 100%
Amennyiben a pályázó nem jogosult a de minimis támogatás igénybevételére:
A maximális támogatási intenzitás általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a, speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a.
Ez az intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:
a) 10 százalékponttal a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén,
b) 20 százalékponttal, ha a támogatást mikro- és kisvállalkozásoknak nyújtják.
Tehát speciális képzés esetén a maximális támogatási intenzitás 55%, míg általános képzés esetén 80% lehet.
Az önrészbe nem számolható bele az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás.
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.
További információk:
Themis Iroda Kft.
Tel.: 30/205-5653

2011. január 21., péntek

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

A pályázat célja:
A turisztikai attrakciók létrehozásán túl szükség van olyan kiegészítő elemekre, azaz szolgáltatásokra is, amelyek lehetővé teszik a turisták számára a további időtöltést és kikapcsolódást, amelyek újabb pozitív élményekkel gazdagítják az eltöltött időt, de amelyek alapvetően nem attrakciók és önmagukban nem szükségszerűen jelentenek elegendő vonzerőt az odalátogatáshoz. 

Ilyen kiegészítő elemek lehetnek például az attrakciók látogatóit kiszolgáló vendéglátó egységek, korhű látványkonyhák, vagy garantált programok (így kultúra-specifikus idegenvezetés, helyszíni foglalkoztatással egybekötött hagyományőrző kézműves tevékenység), eszközkölcsönzés, városnézés, geocaching, helyfüggő mobil tartalmak. 

Pályázók köre:
 Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező gazdasági társaságok, ezen belül:
o    Jogi személyiségű gazdasági társaság (KSH 11)
o    Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (KSH 21)
o    Egyéni vállalkozás (KSH 23)
o    Non-profit gazdasági társaság (Kft. és Rt., KSH 57)


Maximális támogatási mérték:
Dél-alföldi régióban: Középvállalkozásoknál: 60 %, Kis- és középvállalkozásoknál: 65 % 
Minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft.


Benyújtási határidő: a pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011. december 31-ig lehetséges.

További információk:
Themis Iroda Kft.
Tel.: 30/205-5653

2011. január 18., kedd

Új Széchenyi Terv

Már olvashatók az Új Széchenyi Terv első pályázati kiírásai.

A pályázatot elkészíti Önnek a Themis Iroda Kft.
Tel.: 30/205-5653
E-mail: themis.kft@gmail.com